Nam Dương Corp Nam Dương Corp

Nguyễn Thị Thu Phương

Nguyễn Thị Thu Phương

Tổng giám đốc

Trịnh Việt Hưng

Ông Trịnh Việt Hưng

Phó tổng giám đốc